Šta su socijalna preduzeća?

Socijalno preduzeće je biznis koji posluje s idejom da kroz zaradu koju ostvari putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasnu socijalnu misiju. Socijalno preduzetništvo je inovativan način da ljudi reše različite ekonomske, obrazovne, zdravstvene ekološke probleme u svojoj zajednici kroz svoj rad – udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela.

Koje su karakteristike socijalnih preduzeća?

 • Preduzeća kojima je socijalni cilj ili dobrobit zajednice razlog za pokretanje komercijalne aktivnosti, često u vidu socijalne inovacije;
 • Preduzeća koja proizvode dobra ili pružaju usluge na tržištu, na preduzetnički i inovativan način i usmeravaju svoju dobit za postizanje socijalnih ciljeva;
 • Preduzeća koja obezbeđuju socijalnu uslugu i/ili dobra i usluge ranjivim kategorijama stanovništva (pristup stanovanju, zdravstvenoj zaštiti, pomoć starijim osobama, pomoć osobama sa invaliditetom, inkluzija ranjivih grupa, briga o deci, pristup zapošljavanju i obukama i sl.);
 • Preduzeća u kojima metod organizacije i-ili vlasništva odslikavaju misiju socijalnog preduzeća, primenjuju se demokratski i participativni principi, uz uključivanje zaposlenih, potrošača i drugih aktera.

Socijalni cilj (dobrobit zajednice ili određene grupe ljudi) može se postizati na različite načine:

 • Zapošljavanjem osoba koje su inače izostavljene sa tržišta rada, osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa[1].
 • Ulaganjem/reinvestiranjem najvećeg dela dobiti u rešavanje društvenih, ekonomskih i ekoloških problema (ekonomsko osnaživanje i socijalno uključivanje marginalizovanih grupa i pojedinaca, podrška održivom razvoju, zaštita životne sredine, poboljšanje pristupa socijalnim uslugama (obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje i sl.)
 • Pružanje usluga ranjivim grupama u zajednici.

Pošto ste utvrdili da ispunjate kriterijume socijalnog preduzetništva, pogledajte šta vam sve nudimo kroz program Korak po korak:

Podrška pri apliciranju za kredit

Na platformi korakpokorak.rs biće na raspolaganju onlajn kurs sa 9 modula. Svaki modul će predstavljati jedan segment biznis plana sa kojim ćete se prijavljivati za ovaj program. CIlj ovog onlajn kursa je da vam pomogne da napišete vaš biznis plan najbolje moguće i predstavite vaš biznis na pravi način.

Najbolja socijalna preduzeća dobiće podršku u pripremi biznis plana i aplikacije za kredit:

 • Onlajn kurs sa 9 modula za razvoj biznis plana na platformi korakpokorak.rs;
 • Vodič i instrukcije za popunjavanje biznis plana sa dva primera popunjenih biznis planova za socijalna preduzeća;
 • Trening za razvoj biznis ideje i izradu biznis plana;
 • Konsultantska podrška 1 na 1 za razvoj i unapređenje biznis plana pre apliciranja za kredit.

Podrška će biti prilagođena individualnim potrebama socijalnih preduzeća. Socijalna preduzeća koja imaju razvijene biznis ideje i biznis plan, u dogovoru sa predstavnicima Smart kolektiva mogu odabrati samo neke od ponuđenih oblika podrške.

Finansijska podrška

 • U ponudi će biti investicioni kredit sa rokom otplate do 5 godina i kredit za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate do 3 godine u dinarima i u evrima;
 • Maksimalni iznos kredita I do 35.000 evra;
 • Maksimalni grejs period do 12 meseci;
 • Troškovi obrade kreditnog zahteva: za investicioni kredit 0,25% od sume kredita, za kredit za trajna obrtna sredstva 0,5% od sume kredita.

Mentorska podrška po odobravanju kredita

Socijalna preduzeća kojima se odobri kredit, dobijaju tokom perioda od 12 meseci mentorsku podršku u daljem razvoju biznis ideje, socijalnog preduzeća i poslovnom razvoju.

U skladu sa potrebama, socijalnim preduzećima biće dodeljen biznis mentor koji će im tokom godinu dana pružati kontinuiranu podršku u rešavanju izazova i ostvarivanju ciljeva, kao i otvaranju novih poslovnih mogućnosti, kroz umrežavanje i kontakte.

Smart kolektiv će tokom ovog perioda pružiti i druge vidove podrške socijalnim preduzećima:

 • Mogućnost učešća na predavanjima, radionicama i grupnim mentorskim sastancima koje redovno organizuje i sprovodi Smart kolektiv u okviru svojih programa;
 • Prilike za predstavljanje i ostvarivanje saradnje sa biznis sektorom - društveno odgovornim kompanijama, članicama Foruma za odgovorno poslovanje;
 • Prilike za promociju na relevantnim događajima i drugim kanalima komunikacije;
 • Prilike za umrežavanje sa drugim socijalnim preduzećima i značajnim stejkholderima.

Kako se prijaviti za učešće u programu?

Socijalna preduzeća koja su zainteresovana za kredit treba da popune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu sp@korakpokorak.rs. Prijavni formular služi za proveru da li aplikant ispunjava kriterijume za apliciranje za kredit kao socijalno preduzeće.

Za sva pitanja vezana za prijavljivanje za učešće u programu zainteresovani se mogu obratiti Smart kolektivu i Erste Banci putem elektronske pošte na e-mail: sp@korakpokorak.rs

Procena i odabir socijalnih preduzeća - učesnika programa Korak po korak

Popunjeni prijavni formulari ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Socijalna misija preduzeća
 2. Prethodno iskustvo u datoj delatnosti
 3. Poznavanja tržišta
 4. Finansijska održivost biznis ideje
 5. Dostavljena osnovna dokumentacija

Smart kolektiv će putem e-maila poslati obaveštenje socijalnim preduzećima o ulasku u program. Odluka da se ne odobri ulazak u program biće zasnovana na sledećim kriterijumima:

 • prijava je poslata nakon krajnjeg roka;
 • prijava nije bila kompletna ili nije dostavljena osnovna dokumentacija;
 • preduzeće ne posluje u skladu sa principima socijalnog preduzetništva;
 • prijava je dobila manji broj bodova u odnosu na 10 najbolje ocenjenih poslovnih ideja.

Odluka o odbijanju prijave ili o neodobravanju sredstava je konačna u okviru ciklusa u kojem se preduzeće prijavljuje. Preduzeća se mogu ponovo prijaviti u narednom ciklusu.

Izabrana preduzeća ulaze u program stučne podrške za pisanje biznis plana sa kojim će aplicirati za program.

Koja je procedura za apliciranje za kredit?

Nakon finalizacije rada na biznis planu, socijalna preduzeća dobijaju Preporuku za apliciranje za kredit od Smart kolektiva koju prilažu banci uz osnovnu dokumentaciju. Sticanjem ove preporuke kandidat dokazuje da ispunjava osnovne kriterijume i da je pokazao spremnost za razvijanje poslovnog modela.

Nakon dobijanja preporuke, socijalna preduzeća dobijaju termin za razgovor sa specijalistom za kredite Erste banke. Specijalista radi finalnu procenu biznis ideje i aplikacije za kredit, na osnovu koje daje mišljenje da li je socijalno preduzeće spremno za kreditni odbor. Socijalna preduzeća mogu dobiti i preporuku specijaliste da dorade određene aspekte biznis plana i ponovo dođu na razgovor.

Značajne napomene:

Preporuka Smart kolektiva je obavezan element aplikacije za kredit za socijalna preduzeća u Erste banci. Osnovni kriterijumi za dobijanje preporuke su: Održiva i perspektivna biznis ideja socijalnih preduzeća i preporuka biznis konsultanata.

Dobijanje preporuke Smart kolektiva nije garancija za dobijanja kredita. Uloga Smart kolektiva je da socijalnim preduzećima pruži stručnu podršku u pripremi biznis plana za apliciranje za kredit. Erste banka donosi finalnu odluku kome će i u kom iznosu dodeliti kredit. Smart kolektiv ne može uticati na odluku o odobravanju kredita niti na vreme potrebno za njegovo odobravanje.

Više informacija

Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas putem e-mail adrese: sp@korakpokorak.rs

Pre započinjanja onlajn kursa pročitajte uputstvo za korišćenje platforme.

Registrujte se za korišćenje platforme

 


[1]Ranjivim kategorijama smatraju se: osobe sa invaliditetom, izbegla i interno raseljena lica, žene žrtve nasilja, samohrani roditelji, Romi, bivši zatvorenici, bivši zavisnici, osobe starije od 50 godina koje su otpuštene kao tehnološki višak, osobe sa intelektualnim teškoćama, beskućnici, osobe bez završene osnovne škole, primaoci socijalne pomoći i sl.

 

 

Korisni linkovi:

ERSTE banka: https://www.erstebank.rs/rs/Mala_preduzeca_i_preduzetnici/Korak_po_korak
Razvojni biznis centar: http://rbcentar.org, http://rbcentar.org/?p=1259&lang=sr_RS
Biznis inovacioni centar: http://bips.rs
Eneca: http://eneca.org.rs
Smart kolektiv: http://www.smartkolektiv.org/
STARTIT: http://startit.rs/centar/
Preduzetnik http://preduzetnik.rs/
Bizlife http://www.bizlife.rs/preduzetnistvo/81340-8-krucijalnih-koraka-za-pokretanje-biznisa-na-internetu/
Razvoj karijere http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/145
Novi početak http://www.novipocetak.rs/korisna-dokumenta/